close
تبلیغات در اینترنت
پایان نامه چالش های حقوقی ناشی از سرمایه گذاری خارجی در بازار بورس
loading...

سایت دانلود پایان نامه

دانشگاه آزاد اسلامی واحد نراق پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (. M. A) گرایش: حقوق خصوصی  عنوان : چالش های حقوقی ناشی از سرمایه گذاری خارجی در بازار بورس و راه حل های آن استاد راهنما : دکتر جمشید شریفیان برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه : (ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است) چکیده  وضعیت حقوقی سرمایه گذاری…

پایان نامه چالش های حقوقی ناشی از سرمایه گذاری خارجی در بازار بورس

مدیر سایت پایان نامه بازدید : 83 یکشنبه 30 خرداد 1395 نظرات ()

دانشگاه آزاد اسلامی واحد نراق

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (. M. A)

گرایش: حقوق خصوصی

 عنوان :

چالش های حقوقی ناشی از سرمایه گذاری خارجی در بازار بورس و راه حل های آن

استاد راهنما :

دکتر جمشید شریفیان

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده

 وضعیت حقوقی سرمایه گذاری خارجی در بازار سرمایه ایران مراحل مختلفی را پشت سر گذاشته است. مقررات محدود کننده و سخت گیرانه تا قوانینی که برای سرمایه‌گذاران خارجی مطلوبیت افزون تری داشتند و در نهایت بذل توجه خاص و تخصصی به فرایند سرمایه‌گذاری خارجی،‏ خصوصیاتی است که در هر کدام از قوانین و مقررات مرتبط با سرمایه‌گذاری خارجی،‏ تبلور خاصی یافته اند. بازار سرمایه نیز به عنوان یکی از گزینه‌هایی که دارای قابلیت فراوان برای جذب سرمایه‌های خارجی از نظر قانونگذار دور نمانده است و هرچند که در منابع قانونی اولیه سرمایه‌گذاری خارجی به طور کلی تمامی بخش های اقتصادی از جمله بازار سرمایه شامل این قوانین می‌گردیدند لکن در دوره های اخیر و بعد از برنامه ی چهارم توسعه،‏ این شکل از سرمایه‌گذاری با دید تخصصی تری نگریسته شد لکن آنچه که باعث تأسف می‌گردد آن است که در هر دوره‌ای از قانون گذاری،‏ قسمتی از بازار سرمایه و یا توانایی‌های آن مغفول مانده است و علیرغم وجود آیین‌نامه تخصصی سرمایه‌گذاری خارجی در بازار سرمایه،‏ باید به ناچار قانون تشویق و حمایت از سرمایه‌گذاری خارجی را در این موارد مجرا دانست. امری که خود باعث ایجاد توالی فاسد زیادی گردیده است از جمله آنکه با وجود اصل مهم حفظ کلیت و انسجام بازار،‏ هر بخش از بازار سرمایه تحت حاکمیت اراده متفاوتی از قانونگذار گردیده که برای نمونه می‌توان به عدم شمول آیین‌نامه اجرایی بند (ج) ماده 15 قانون برنامه چهارم توسعه و همچنین آیین‌نامه سرمایه‌گذاری خارجی در بورس و بازار خارج از بورس،‏ در خصوص بورس کالای ایران اشاره نمود که تمامی این نقایص در مجموع باعث می‌گردد که از تمامی ظرفیت‌های ممکن سرمایه‌گذاری خارجی در بازار سرمایه استفاده نگردد و یا اینکه سرمایه‌گذار خارجی با توجه به وضعیت مبهم و عدم شمول مقررات تخصصی بر حیطه های خاص از جمله بورس کالا دچار سردرگمی گردیده و در نتیجه تمایل کمتری به وارد نمودن سرمایه خود پیدا نماید. از این رو بررسی دقیق تمامی منابع قانونی سرمایه‌گذاری خارجی در بازار سرمایه با لحاظ دو قانون مادر در این زمینه یعنی قانون تشویق و حمایت سرمایه‌گذاری خارجی و قانون بازار اوراق بهادار و تبیین دقیق آنها با هدف شناسایی و رفع نقایص این الزامات ضروری است. بنابراین بررسی جنبه حقوقی سرمایه‌گذاری خارجی و تبیین تمامی قوانین و مقررات موجود در این زمینه لازم می‌باشد که در این نوشتار سعی بر آن بوده است که بر اساس روش تحقیق و توصیفی با استفاده از سیر تحول قوانین و مقررات تمامی چالش ها و تنگناهای حقوقی وضعیت موجود بررسی و راهکارهای مقتضی ارایه شود.

وازگان کلیدی:  سرمایه گذاری خارجی، بورس، اوراق بهادار، بازار سرمایه،چالش های حقوقی

 فهرست مطالب

مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………. 1

بیان مسئله………………………………………………………………………………………………………………………… 1

اهمیت و ضرورت پژوهش…………………………………………………………………………………………………….. 3

اهداف تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………… 4

ضرورت خاص انجام تحقیق…………………………………………………………………………………………………….. 4

پیشینه تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………… 4

پرسش های تحقیق……………………………………………………………………………………………………………….. 4

فصل اول……………………………………………………………………………………………………………………… 8

کلیات………………………………………………………………………………………………………………………….. 8

مبحث اول –  تعریف و توضیح………………………………………………………………………………………………. 9

گفتار اول: تعریف بورس اوراق بهادار……………………………………………………………………………………….. 9

بند اول : تعریف سهام ( سهام با نام و سهام بی نام )………………………………………………………………….. 12

سهام با نام و سهام بی نام…………………………………………………………………………………………………… 13

انتقال سهام چیست ؟…………………………………………………………………………………………………………. 14

انتقال سهام در بورس اوراق بهادار…………………………………………………………………………………………. 16

تعریف اوراق مشارکت……………………………………………………………………………………………………….. 19

گواهی سرمایه‌گذاری…………………………………………………………………………………………………………. 20

گواهی‌های سپردۀ سرمایه‌گذاری……………………………………………………………………………………………. 20

تعریف صکوک و انواع  آن………………………………………………………………………………………………….. 21

بند دوم : ابزار های مالی…………………………………………………………………………………………………….. 22

گفتار دوم :بررسی فرابورس…………………………………………………………………………………………………. 23

تفاوت فرابورس با بورس……………………………………………………………………………………………………. 24

مزایای پذیرش شرکت‌ها در فرابورس……………………………………………………………………………………… 24

مبحث دوم – سرمایه گذاری خارجی……………………………………………………………………………………… 25

گفتار اول: سرمایه گذاری مستقیم………………………………………………………………………………………….. 27

گفتار دوم : سرمایه گذاری غیر مستقیم……………………………………………………………………………………. 29

مبحث سوم – سرمایه گذاری خارجی…………………………………………………………………………………….. 30

بند اول : سرمایه گذاری خارجی در بورس اوراق بهادار………………………………………………………………. 30

بند دوم : سرمایه گذاری خارجی در فرابورس…………………………………………………………………………… 32

فصل دوم…………………………………………………………………………………………………………………… 38

چالش های سرمایه گذاری خارجی در بورس اوراق بهادار………………………… 38

مبحث اول – مبانی حقوقی سرمایه گذا ری خارجی در بورس اوراق بهادار………………………………………… 39

گفتار اول – قوانین عام سرمایه گذاری خارجی………………………………………………………………………….. 40

بند اول :  قانون جلب و حمایت از سرمایه های خارجی مصوب 7/9/1334………………………………………. 40

بند دوم : آیین نامه اجرایی مصوب 1335………………………………………………………………………………… 43

بند سوم :  قانون بازار اوراق بهادار مصوب 1384………………………………………………………………………. 51

بند چهارم : مشارکت در صندوق های سرمایه گذاری کشوری ……………………………………………………… 52

گفتار دوم – مرجع اعطای مجوز سرمایه گذاری خارجی در بازار سرمایه…………………………………………… 55

بند اول : قلمرو و حدود فعالیت سرمایه گذار خارجی در بازار سرمایه……………………………………………… 58

بند دوم : نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار بر روند سرمایه گذاری خارجی…………………………………… 63

مبحث دوم : مشکلات سرمایه گذاری خارجی در ایران………………………………………………………………… 68

گفتار اول : مشکلات اجرای قوانین………………………………………………………………………………………… 69

بند اول :  قانون کار………………………………………………………………………………………………………….. 70

بند دوم : مالیات………………………………………………………………………………………………………………. 71

بند سوم : مقررات مبادلات ارزی…………………………………………………………………………………………… 71

گفتار اول : سیاست های کلی اصل (44) و جایگاه بورس اوراق بهادار در ایران………………………………….. 71

گفتار دوم –  وجود نداشتن یا توسعه نیافتن سازمان های خود انتظام………………………………………………………. 76

بند اول : نبود فرهنگ غنی سهام داری در بازار سرمایه………………………………………………………………… 80

بند دوم : سهم بالای اشخاص حقوقی و نهادهای دولتی و شبه دولتی از بازار سرمایه…………………………….. 80

بند سوم : ساختار بازار سرمایه…………………………………………………………………………………………….. 81

بند چهارم :  نارسایی برخی از قوانین…………………………………………………………………………………….. 83

بند پنجم : دست کاری  در بازار و قیمت ها…………………………………………………………………………….. 84

بند ششم:  سایر موانع………………………………………………………………………………………………………… 85

فصل سوم…………………………………………………………………………………………………………………… 87

چالش های سرمایه گذاری خارجی در فرابورس………………………………………………. 87

مبحث اول: تشکیل فرابورس………………………………………………………………………………………………… 88

گفتار اول: فلسفه و ضرورت تشکیل فرابورس…………………………………………………………………………… 88

بند اول: فلسفه تشکیل فرابورس……………………………………………………………………………………………. 88

بند دوم: ضرورت و اهداف تشکیل فرابورس…………………………………………………………………………….. 90

گفتار دوم: بازارها در فرابورس…………………………………………………………………………………………….. 92

بند اول: بازار اول…………………………………………………………………………………………………………….. 92

بند دوم: بازار دوم…………………………………………………………………………………………………………….. 93

بند سوم: بازار سوم (بازار عرضه)…………………………………………………………………………………………. 94

بند چهارم: بازار چهارم (اوراق مشارکت)………………………………………………………………………………… 94

گفتار سوم: مزایای فرابورس………………………………………………………………………………………………… 95

گفتار چهارم: تفاوت فرابورس با بورس…………………………………………………………………………………….. 96

بند اول) تفاوت در بازارها………………………………………………………………………………………………….. 96

مبحث دوم: بستر قانونی فرابورس ایران……………………………………………………………………………………. 97

گفتار اول: قانون برنامه سوم توسعه………………………………………………………………………………………… 97

گفتار دوم: قانون برنامه چهارم توسعه……………………………………………………………………………………… 97

گفتار سوم: قانون بازار اوراق بهادار……………………………………………………………………………………….. 98

مبحث سوم – تعلیق و لغو پذیرش اوراق بهادار در فرابورس…………………………………………………………. 99

گفتار اول: تعلیق پذیرش…………………………………………………………………………………………………….. 99

گفتار دوم: لغو پذیرش…………………………………………………………………………………………………….. 100

بند اول : لغو پذیرش اوراق بهادار به درخواست ناشر………………………………………………………………… 101

مبحث چهارم ـ انتقال اوراق بهادار در فرابورس و بورس اوراق بهادار……………………………………………. 103

گفتار اول: انتقال به بازار پایه…………………………………………………………………………………………….. 103

گفتار دوم: انتقال به بورس اوراق بهادار تهران…………………………………………………………………………. 103

مبحث پنجم ـ سایر موارد…………………………………………………………………………………………………. 104

گفتار اول: کارمزدها………………………………………………………………………………………………………… 104

گفتار دوم: سایر مقررات…………………………………………………………………………………………………… 104

مبحث ششم: چالش های سرمایه گذاری خارجی در فرابورس……………………………………………………… 105

گفتار اول: چالش های ناشی از الکترونیکی بودن فرابورس………………………………………………………….. 105

گفتار دوم: ضعف ابزارهای اجرایی………………………………………………………………………………………. 110

گفتار سوم: لزوم ایجاد نهادهای مناسب برای حمایت از سرمایه گذاری خارجی………………………………… 111

گفتار چهارم: طولانی بودن مدت زمان بازگشت سرمایه……………………………………………………………… 113

نتیجه گیری…………………………………………………………………………………………………………………… 114

منابع فارسی………………………………………………………………………………………………………………….. 119

منابع لاتین…………………………………………………………………………………………………………………….. 122


برای دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید

ارسال نظر برای این مطلب

نام
ایمیل (منتشر نمی‌شود) (لازم)
وبسایت
:) :( ;) :D ;)) :X :? :P :* =(( :O @};- :B /:) :S
نظر خصوصی
مشخصات شما ذخیره شود ؟ [حذف مشخصات] [شکلک ها]
کد امنیتیرفرش کد امنیتی
تبلیغات
Rozblog.com رز بلاگ - متفاوت ترين سرويس سایت ساز
درباره ما
متن کامل پایان نامه های این وبلاگ را در سایت www.arshadha.ir می توانید ببینید
اطلاعات کاربری
نام کاربری :
رمز عبور :
 • فراموشی رمز عبور؟
 • آمار سایت
 • کل مطالب : 1370
 • کل نظرات : 0
 • افراد آنلاین : 2
 • تعداد اعضا : 0
 • آی پی امروز : 56
 • آی پی دیروز : 48
 • بازدید امروز : 335
 • باردید دیروز : 362
 • گوگل امروز : 2
 • گوگل دیروز : 0
 • بازدید هفته : 335
 • بازدید ماه : 5,799
 • بازدید سال : 5,799
 • بازدید کلی : 107,349